فایل های دسته بندی دام و طیور - صفحه 1

پایان نامه درباره اثرات همخونی بر عملکرد گاوهای شیر هلشتاین

جفت کردن گونه های خویشاوندی هم خونی نامیده می شود . گونه های جدید حیوانات شیرده که از طریق تلقیح مصنوعی و یا جفت گیری طبیعی تولید شده اند وارث برخی از ترکیبات ژنتیکی از هر یک از والدین خود می باشد. اگر والدین خویشاوند باشند برخی از ژنهای منتقل شده به نتاج توسط هر یک از والدین در واقع نمونه یکسان ژنه

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل